Partneři

 

1034847
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Všechny dny
22
133
493
1033323
4773
5459
1034847
Your IP: 3.238.116.201
Server Time: 2024-07-24 05:57:50

17103444_696182323898122_7959825433039777922_n.jpg17342704_703804619802559_4388118253269231005_n.jpg18058012_722948414554846_6614181078774750101_n.jpg17883564_718736408309380_3854051321907763689_n.jpg11188436_715203555329332_4853444856395714528_n.jpg18033024_723083367874684_2771624096233785204_n.jpg16998757_697036630479358_7897006156984421921_n.jpg

Obchodní podmínky - betonové ploty Praha

Ploty - oplocení na klíč

 

Ploty Lukáš

Bankovní spojení: 262212230/0300.

(dále jen jako „Podnikatel“)

 

dále jen „Obchodní podmínky“

I. Předmět /rozsah/účinnost podmínek 

Předmětem těchto obchodních podmínek (dále jen jako „podmínky“) je vymezení základních podmínek na dodávky zboží a služeb, uveřejněných na internetových stránkách Podnikatele umístěných na adrese www.plotybranytomas.cz.

Provozovatelem internetových stránek  www.plotybranytomas.cz je Podnikatel.

Tyto podmínky spadají zejména pod režim zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“). V rámci OZ je pak rozlišováno mezi tím, zda klient je tzv. „spotřebitelem“ (když za spotřebitele je považován každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) nebo zda je klient v postavení „podnikatele“ (když za podnikatele je považován každý člověk nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele).

Na smlouvu uzavřenou mezi Podnikatelem a klientem (spotřebitelem) budou dopadat tyto podmínky, jakož i OZ (k tomu viz zejména ustanovení § 1810 a násl. OZ tj. „Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem“) spolu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí podmínek a/nebo konkrétní kupní smlouvy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014 a jsou Podnikatelem interně označeny jako „verze I. 2014“. Podnikatel si vyhrazuje právo tyto podmínky upravit/doplnit anebo zcela nahradit novými podmínkami (dále jen jako „změna podmínek“). Každá změna podmínek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění těchto podmínek na www.plotybranytomas.cz. Každá změna bude rovněž zohledněna v rámci interního číselného označení podmínek (např. v případě změny verze I. 2014, bude novelizovaná verze označena jako II. 2014).

Klient (v postavení kupujícího) potvrzuje, že souhlasí s těmito podmínkami (a to v aktuálním znění těchto) pokaždé, když použije elektronickou nabídku Podnikatele. Je v zájmu klienta vždy vycházet z aktuálního znění podmínek.

II. Způsob objednání/uzavření konkrétní kupní smlouvy

Na stránkách www.plotybranytomas.cz je uveřejněna elektronická nabídka zboží a služeb, jehož následný prodej má Podnikatel smluvený s jednotlivými dodavateli konkrétního zboží. Podnikatel si vyhrazuje právo uvedenou nabídku měnit dle svého uvážení. Podnikatel výslovně konstatuje, že uveřejnění této elektronické nabídky není nabídkou na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 OZ. Podnikatel zároveň konstatuje, že až do okamžiku uzavření závazné kupní smlouvy (viz níže) nikterak negarantuje možnost dodávky zboží, o které zájemce projeví zájem; je tedy pojmově vyloučena odpovědnost Podnikatele z titulu tzv. předsmluvní odpovědnosti ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 OZ.

 

Pro vypracování konkrétní cenové nabídky klient odešle specifikaci požadovaného oplocení a v rámci příslušné poptávky vyplní následující údaje:

•       právnická osoba - název, sídlo, identifikační číslo, jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby, telefonní číslo a adresu elektronické pošty (e-mail),

•       podnikající fyzická osoba – jméno a příjmení nebo obchodní firmu, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, telefonní číslo a adresu elektronické pošty (e-mail),

•       nepodnikající fyzická osoba – jméno a příjmení, bydliště, datum narození a rodné číslo, telefonní číslo a adresu elektronické pošty (e-mail).

Klienti poskytnutím shora uvedených údajů stvrzují, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné, pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Klienti poskytnutím těchto údajů výslovně udělují Podnikateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas k uchovávání a zpracovávání osobních dat, která jsou obsažena v předmětné poptávce, a to za dále uvedených podmínek. Klienti zároveň prohlašují, že jsou si vědomi svých práv podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Klienti udělují shora uvedený souhlas za těchto podmínek: poskytované osobní údaje budou Podnikatelem uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré poskytnuté údaje budou Podnikatelem využity výhradně pro vnitřní potřebu Podnikatele a tyto nebudou poskytnuty třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu klientů. Bez výslovného souhlasu klientů smí Podnikatel nakládat s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Podnikatel je pak oprávněn poskytnout jakékoliv údaje o svých klientech orgánům činným v trestním řízení.

Podnikatel si vyhrazuje právo neodeslat cenovou nabídku klientům, kteří nesplňují některý z výše uvedených bodů, nebo budou jinak porušovat tyto podmínky.

V případě jednorázového nákupu (bez registrace), klient projeví souhlas s těmito podmínkami odesláním dále uvedené nezávazné poptávky. 

Klient, který řádně odeslal na uvedenou e-mailovou adresu Podnikatele poptávku zboží nebo služeb a sdělil shora uvedené údaje v rámci internetových stránek www.plotybranytomas.cz, obdrží na zadanou elektronickou adresu, cenovou kalkulaci zboží nebo služeb, o které má zájem. Odeslání takovéto poptávky není považováno za návrh k uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. OZ, nýbrž toliko za nezávazný podnět k uzavření konkrétní smlouvy.

Po odeslání poptávky klient ze strany Podnikatele obdrží sdělení o možnostech dodání poptaného zboží nebo služby, a to včetně konkrétních podmínek dodávky (zejména termín dodání zboží, dopravní náklady, obaly, časová působnost nabídky, atd.). Tato cenová kalkulace poptávky klienta vč. případné konkrétní podmínky dodávky, bude považována za závazný návrh Podnikatele na uzavření konkrétní kupní smlouvy, bude-li přijetí potvrzeno klientem.

Klient nabídku přijme, projeví-li s ní včas vůči Podnikateli souhlas formou zaslání emailové zprávy; mlčení nebo nečinnost samy o sobě přijetím nejsou. Projev vůle klienta, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku. Přijetím nabídky je však odpověď, která vymezuje obsah navržené smlouvy jinými slovy. Odpověď klienta s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, je přijetím nabídky, pokud Podnikatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne.  Podnikatel však může přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou předem vyloučit již v nabídce nebo jiným způsobem, který nevzbuzuje pochybnost.  

Činí se tak nepochybným, že uzavření konkrétní kupní smlouvy bude realizováno formou emailové korespondence a Podnikatel tedy není povinen sdělovat klientovi (spotřebiteli) údaje ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 OZ.

Po uzavření kupní smlouvy poskytne Podnikatel klientovi (pokud je tento v postavení spotřebitele) v textové podobě (ve formátu .pdf a jako přílohu k emailové zprávě) kromě znění konkrétní kupní smlouvy i znění těchto podmínek.

 

III. Cena

Cena zboží je stanovena aktuální elektronickou nabídkou Podnikatele uveřejněnou na internetových stránkách www.plotybranytomas.cz, a to ke dni zaslání poptávky klienta na vyhotovení cenové kalkulace nebo uzavření kupní smlouvy. Podnikatel výslovně upozorňuje na to, že tyto ceny za zboží a služby platí pro zboží poptané klientem prostřednictvím internetových stránek www.plotybranytomas.cz ve vztahu, ke kterému byla následně uzavřena mezi klientem a Podnikatelem kupní smlouva prostřednictvím emailové komunikace. Ceny zboží uvedené v elektronické nabídce jsou konečné a mohou se na ně vztahovat pouze množstevní slevy dle případné zvláštní dohody mezi klientem a Podnikatelem.

 V ceně zboží nejsou zahrnuty obaly a náklady na přepravu a vykládku zboží na místo určené klientem. Tyto náklady jsou dle cenové nabídky klientovi účtovány zvlášť jako služba.

 IV. Platební podmínky

 Klient uhradí objednané zboží prostřednictvím některé z nabízených možností:

 Hotově při předání a převzetí zboží v prodejně či skladu Podnikatele.

 1. Hotově při předání a převzetí zboží zaslaného prostřednictvím zásilkové služby a dle podmínek zásilkové služby či jiného smluvního dopravce.
 2. Prostřednictvím bankovního převodu na účet Podnikatele číslo 262212230/0300, na základě vystaveného zálohového listu v případě objednaní dopravy zboží na místo určené klientem.
 3. Hotově před zahájením montáže – úhrada materiálu v plné výši před zahájením montáže, převodem na základě zálohové faktury nebo hotově v den zahájení stavby. Doplatek celkové ceny díla, hotově nebo do tří dnů bankovním převodem. (individuální dohoda možná)
 4. Doba výroby bran a branek je 6-12 týdnů podle složitosti, kdy tato doba se započítává od doby uhrazení zálohy na výrobu. 
 5. Při větším rozsahu stavby budou sjednány individuální platební podmínky.

Na základě uzavřené Kupní smlouvy Podnikatel vystaví klientovi zálohovou fakturu, která není daňovým dokladem a pošle ji na adresu elektronické pošty (e-mail) zadanou klientem. Po zaplacení zálohové faktury vystaví Podnikatel klientovi fakturu (daňový doklad) se všemi náležitostmi.

V. Výhrada vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 OZ

Sjednává se výhrada vlastnictví. Klient se tak stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však přechází na klienta okamžikem převzetí zboží. 

VI. Dodací podmínky

Místem předání a převzetí zboží jsou provozy Podnikatele, nebo místo určení uvedené v kupní smlouvě, v případě využití dopravních služeb nebo místo uskladnění materiálu před zahájením montáže. Při předání zboží klientovi je Podnikatel povinen předat klientovi i doklady osvědčující množství, kvalitu, cenu zboží a datum předání klientovi. Klient je povinen potvrdit Podnikateli při převzetí zboží odběr v daném množství, kvalitě, termínu a v dohodnuté ceně. Nebezpečí škody na zboží přechází na klienta okamžikem převzetí zboží.

Možnosti odběru zboží:

1. Vlastní odběr zboží v prostorách Podnikatele.

2. Dodání zboží nákladní dopravou ze skladů Podnikatele na místo určení požadované klientem - cena se stanoví v cenové kalkulaci.

3. Doprava prostřednictvím zásilkové služby - cena se stanoví podle aktuálních obchodních podmínek zásilkové společnosti.

Podnikatel sdělí (postačí telefonicky prostřednictvím sms nebo  emailem) klientovi předpokládanou hodinu příjezdu do místa určeného klientem. Klient se zavazuje zajistit, aby v takto sděleném čase bylo v místě určení personálně zajištěno převzetí zboží, včetně vykládky. Klient se zároveň zavazuje zajistit, že zboží bude vyloženo do 1h od příjezdu dopravce.  V případě, že čekání dopravce Podnikatele v místě vykládky určeném klientem na převzetí a vyložení zboží překročí 2 hodiny, má Podnikatel právo požadovat po klientovi smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou další započatou hodinu.

Podnikatel si vyhrazuje právo měnit ceny dopravného v závislosti na tržních podmínkách, avšak cena uvedená v cenové kalkulaci bude po dobu její platnosti, cenou závaznou.

VII. Záruka a reklamace

Na vady zboží a poskytnuté záruky se vztahují příslušná ustanovení českého právního řádu. Nárok na reklamaci může klient uplatnit korespondenčně a/nebo osobně v sídle Podnikatele. Reklamace zboží musí být vždy prováděny písemně, doloženy průkaznými materiály a bez zbytečného odkladu.

Práva z případného vadného zboží, stejně jako podmínky pro uplatňování těchto práv se řídí OZ (zejména viz ustanovení § 2165 a násl. OZ), přičemž Podnikatel bude mít povinnosti z vadného plnění v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce konkrétního zboží.    

K uplatnění nároků klienta z důvodu vady zboží poskytuje Podnikatel zákonem danou dobu nebo prodlouženou dobu v délce 60 měsíců, dle podmínek sjednaných při dodání konkrétního typu zboží či zhotovení díla. Platí doba uvedená v jednotlivých záručních listech či prohlášeních výrobce nebo doba uvedená ve smlouvě o dílo, kupní smlouvě nebo jiné smlouvě o dodání zboží/díla. Daňový doklad o úhradě zboží/služeb poskytuje zákazníkovi zákonem danou dobu pro uplatnění nároků z vady zboží, pokud není Podnikatelem potvrzena doba delší.

Písemnou smlouvou o dodání výrobků či služeb, při dodržení sjednaných podmínek užívání, Podnikatel prodlouží záruční dobu až na 60 měsíců. O prodloužení doby k uplatnění nároků z vady zboží je nutné prokazatelným způsobem požádat Podnikatele před uzavřením smlouvy o dodávce zboží/služeb. Toto prodloužení musí být Podnikatelem smluvně potvrzeno nejpozději v den převzetí zboží či díla, jinak platí základní doba. Odpovědnost Podnikatele za vady dodaného zboží se nevztahuje na mechanická poškození.

VIII. Poučení klientů - spotřebitelů

Spotřebitelé akceptací těchto podmínek znovu stvrzují, že byli před zasláním poptávky na zaslání cenové kalkulace poučeni ze strany Podnikatele ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 OZ.

IX. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

 1. Podnikatel má právo od příslušné smlouvy odstoupit z důvodu zásahu orgánu veřejné správy anebo zásahu vyšší moci (tj. jím nezaviněných závažných okolností, které mu brání v jeho plnění z příslušné smlouvy), dále v případě kdy zákazník je nebo byl déle než 30 dní v prodlení s úhradou některé platby Podnikateli,
 2. Klient má právo odstoupit mj. v případě, kdy prodlení Podnikatele s dokončením smlouvou sjednaného plnění, překročí 30 dní
 3. Od Kupní smlouvy na zaslání zboží je klient oprávněn odstoupit (bez udání důvodu), do 14 dnů ode dne uzavření,
 4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí klient o svém rozhodnutí odstoupit od Kupní smlouvy informovat Podnikatele formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu),
 5. Klient může (avšak nemusí) použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy,
 6. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty,
 7. V případě odstoupení od Kupní smlouvy klient nese náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Podnikatel klienta zároveň výslovně poučuje o tom, že nebude mít právo odstoupit od Kupní smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud předmětem Kupní smlouvy byla dodávka:

 

-       zboží, které bylo upraveno podle přání klienta nebo smontováno v místě označeném klientem jako místo montáže

-       zboží v uzavřeném obalu, které klient z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Dále nebude mít klient právo odstoupit od případně objednané dopravy zboží, pokud byl s Podnikatelem sjednán konkrétní termín pro realizaci objednané dopravy.

Odstoupí-li klient od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Podnikateli (na své náklady) bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od něj obdržel. Není-li možné zboží zaslat obvyklou poštovní cestou – jdou i náklady spojené s přepravou zboží k tíži klienta, když tento byl o tom dopředu poučen. Odstoupí-li klient od Kupní smlouvy, vrátí mu Podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže klient zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Podnikatel nabízí, vrátí Podnikatel klientovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li klient od Kupní smlouvy, Podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky klientovi dříve, než klient zboží předá nebo prokáže, že zboží Podnikateli odeslal.

Stav zboží – klient odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Vratné obaly se vrací do místa odběru zboží do 90 dnů od nákupu zboží. Podnikatel fakturuje opotřebení vratných obalů (např. palety) dle podmínek jednotlivých výrobců.

 X. Omezení provozu internetových stránek

 Společnost může omezit nebo přerušit provoz internetových stránek na adrese www.plotybranytomas.cz , a to na nezbytně nutnou dobu za účelem odstranění poruch či jiných vad, nebo z důvodu údržby či aktualizace.

 XI. Společná ustanovení

 Komunikace mezi Podnikatelem a klientem se uskutečňuje zejména prostřednictvím elektronické pošty ( e-mail ) a případně (konzultačně) telefonicky.

 

 

Wählen sie ihre Sprache

Akce

 betonové ploty akce, ploty a oplocení, kovovýroba 

Objednejte si kompletní oplocení na klíč s montáží od prosince 2022 do března 2023, bude Vám poskytnuta sleva ve výši 25%.

Sanace zdiva za bezkonkurenční ceny -  revoluční v aplikaci injektáže zdiva silanovým krémem http://odvlhcenidomu.cz/ 

Provádíme montáž oplocení i v zimě, montujeme i pod nulou, při – 10 °C zamrzlá půda pouze 5 cm.

 

betonovy sloupek vzor stipany kamen 2.jpgbetonova deska druha strana vzor stipany kamen 2.jpgoboustrann se vzorem 2.jpg